KasicaPax

79 tekstów – auto­rem jest Ka­sica­Pax.

W każdym człowieku tkwi ziar­nko szaleństwa.
W niektórych się nie ujaw­nia, u in­nych zaś wzras­ta zbyt bujnie...
W obec­nych cza­sach niekiedy sza­leństwem jest być w pełni normalnym. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2013, 20:48

Cza­sami zdarza się, że:

Ser­ce by­wa głupie,
Ro­zum zbyt uparty,
a Zaurocze­nie to stan nic nie war­ty . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 lutego 2012, 15:01

...cóż, życie często by­wa je­dynie ab­surdal­nie wiel­kim banałem...*[ ni­jakie od­czu­cia, stan pus­tki ] 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 lutego 2012, 23:00

...chcąc mieć ser­ce z ka­mienia, nie za­pom­nij, że skała roz­sy­puje się jak piasek...a pias­ku nie można posklejać... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 listopada 2011, 21:55

Głupo­ta zbyt często by­wa matką spragnionych... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2011, 00:05

...i nig­dy nie pozwól się po­konać niepo­wodze­niom...bądź ra­dos­ny na­wet, gdy chce Ci się płakać...uśmie­chaj się do świata i ludzi, bo naj­ważniej­szy jest uśmiech i to, aby iść przez życie z pod­niesioną głową, a nie smut­nym i przytłoczo­nym przez porażki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lipca 2011, 17:21

tak ideal­ny, że wręcz nierealny... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 maja 2011, 21:47

Głupie uczucie:
natłok myśli w "pus­tej" głowie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 maja 2011, 22:43

Przyk­re, że Niektórzy pot­rze­bują aż ty­le cza­su, aby zeb­rać w so­bie od­wagę i w końcu móc po­wie­dzieć ko­muś "żeg­naj" pros­to w oczy...


Zas­ta­nawia mnie tyl­ko to, czy ten czas posłużył do wyrzu­cenia tych wszys­tkich uczuć z ser­ca, czy do zro­zumienia, że niekiedy tak jest le­piej, a może...a może chciałeś po­roz­ma­wiać, a to ja pier­wsza się pożeg­nałam...z włas­nym sercem..? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 maja 2011, 22:50

Cza­sem na­wet naj­dziw­niej­sze słowa wy­powie­dziane w od­po­wied­nim to­warzys­twie na­bierają real­ne­go sen­su i spra­wiają radość...* Od­nośnie mot­ta zna­jome­go: "Ha­kuna-Ma­tata" . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 lutego 2011, 15:11

KasicaPax

A kiedy Ona Cię Kochać przestanie, zobaczysz noc w środku dnia, czarne niebo zamiast gwiazd, zobaczysz wszystko to samo, co ja... — Edward Stachura

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

KasicaPax

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność